LEADER-projekt Kungsgärdets Byaodling

Projektet Kungsgärdets Byaodling prioriterat av Lokalt Ledd Utveckling Halland 2022-03-07

BESLUT från Jordbruksverket 2023-02-24 att bevilja projektstöd för Kungsgärdets Byaodling. Totalt 885 000 kr:
– 592 950 kr från landsbygdsprogrammet 2014-2020
– 292 050 kr från LAG

Ny idéskiss för Odlingsplats Kungsgärdet, vid den nya placeringen.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att fånga upp det ökade intresset för att odla sin egen mat. Genom att knyta samman människor med olika bakgrund från olika delar av samhället i ett gemensamt intresse vill projektet skapa positiva sociala spiraler som ger trygghet, mening och sammanhang. Projektet vill även sprida kunskapen om att odla jorden, förbättra mikrolivet och den biologiska mångfalden, få till ett cirkulärt tänkande som på sikt kan skapa ett hållbarare samhälle.

Målet med projektet är att etablera en småskalig ekologisk odling för människor som vill odla mat tillsammans.

En yta på ca 4500 m2:
– Effektiv odlingsyta: 1100 m2
– Funktionsytor: 200 m2
– Bär- och fruktträdlund: 200 m2
– Äng: 1000 m2
– Samlingsytor 300 m2

Ytan ska aktivers med mer än bara odling genom samverkan med lokala kulturskapare, näringsliv och andra organisationer.

Aktiviteter i projektet (% av projektstödet)

  • Planera och organisera (10%)
  • Marknadsföring och information (7%)
  • Etablering av nya odlingsbäddar och sociala ytor (18%)
  • Etablering av funktionsytor (39%)
  • Så och plantera, skötsel och skörd (4%)
  • Kunskapsbyggande aktiviteter/föreläsningar (14%)
  • Samverkansutveckling (8 %)

Övrigt

Jordbruksmarken är en del av Fastighet VARLA 9:55, även kallat för ”Kungsgärdet”. Fastigheten ligger i Tölö församling och ägs av Aranäs Projekt AB. Vi arrenderar del av marken.