LEADER-projekt Samverkansutveckling

En stor del av tiden för denna aktivitet är att nätverka och kontakta
potentiella samverkanspartners. Syftet är att hitta samverkanspartners
som skulle ha nytta av odlingsplatsen i sin verksamhet, bidra till
kunskapsspridning och som vill vara med och aktivera och utveckla odlingsplatsen. Vi vill i lokalsamhället sprida kunskapen om biologisk mångfald, ekologisk odling och hur man som individ kan bidra till en ökad hållbarhet och samtidigt reducera sitt klimatavtryck.

Kan våra samverksnspartners via sina befintliga verksamheter bidra till och hjälpa oss uppnå denna kunskapsspridningen
T.ex. skulle det kunna vara att skapa mer spännande sociala ytor för
att locka fler besökare, möjligjöra fler kanaler för kunskapsspridning eller aktivera fler människor på platsen.

Då intresserade samverkanspartners har identifierats kan antingen småprojekt och sattsningar startas upp direkt. Eller så bjuds samverkanspartern in till en ”Open space” aktivitet för att brainstorma och nätverka med andra samverkanspartners.

Målet inom projektets ramar är att identifiera samverkanspartners och ta fram förslag på gemensamma kommande projekt. Om intresset finns startas initiativen upp direkt inom projektets ramar.

Övriga kostnader

Projektstödet täcker kostnader för en Open Space konsult och lokalkostnad för Open Space aktivitet inkl lunch och fika.
Totalt kommer 68 728 kr att läggas på denna aktivitet.