Odlingsplats Tingberget

OBS! Odlingsplats på Tingberget kommer ej att bli av. Vi blev ej beviljade bygglov för odling på Allmän platsmark – Park.

OBS! Odlingsplatsen på Tingberget kommer ej att genomföras.

3 feb 2022: Svar på Bygglovsansökan för odling på allmän platsmark – park: ”Er ansökan var idag på avstämning med politikerna och beskedet från politikerna är att det sannolikt inte kommer beviljas bygglov på föreslagen plats dvs Kungsbacka 2:2. Politikerna ser positivt på idén och det finns möjlighet för er att söka på andra platser men politikerna ser inte positivt på att odlingsparken placeras på Kungsbacka 2:2, varken på området som ligger inom allmän platsmark eller på det området som ligger söderut, den del som ligger utanför detaljplan.Vi uppmanar er därför att skriftligt återta er ansökan.”

En första idéskiss av odlingsplatsen

Utformning av odlingsplatsen

Inramning av högre grödor krävs för att minska vindfånget och ge mer lä till övriga grödor med hjälp av t.ex. majs eller jordärtskockor. En mångfald av växter och blommor behövs för att locka till sig naturens egna pollinerare, samtidigt som detta också ökar trivsamheten och det vackra med odlingen. Specifika blomintensiva odlingsbäddar ska vara fokus i odlingsplatsens alléer och huvudgångar. En grönsakspark är tänkt i mitten på odlingen, med plats för sittbänkar där förbipasserande och föreningens odlare ska kunna slå sig ner för en stunds ro. Grönsaksparken tänks ramas in av högre grödor och spaljerade klättrande blommor.  

Att ha ett bisamhälle med bikupor på odlingsplatsen är en självklarhet, förutom hjälp med att pollinera växter, skapar detta också en möjlighet för föreningens medlemmar att förkovra sig och lära sig om biodling.

En viktig växtlighet på platsen är Ängsbräsman, en nordisk vildblomma med blomning maj-juni. Därför ska området där Ängsbräsman växer bevaras som ängsmark på 1/3 av nyttjande området. Vi vill slå ängen med lie enligt metoder för att på bästa sätt bevara biotopen.

Typ av odling och bäddar

Kungsbacka Tillsammansodling ämnar odla grönsaker, kryddor, bär, blommor och bin. 
No-dig-principen eftersträvas för att bibehålla jordens mikroliv, minimera ogräs och förenkla arbetet. Wellpapp (utan tejp och metallklämmor) läggs då uppepå marken för att kväva ogräs i befintlig mark. Uppepå wellpappen läggs kompostjord och gödsel 20-30cm, så att bäddar byggs uppåt. Själva wellpappen bryts ner efter 3–4 månader. Odlingsbädden täcks sedan med växtmaterial (gräsklipp, ensilage, hö mm.) för att bibehålla fukt i marken och minimera skötsel och ogräsrensning. Med planering och framförhållning kan bäddar även byggas året innan med icke-komposterat trädgårdsavfall för att kunna odlas direkt i året därpå.

Även gångar kan bottnas med wellpapp för att sedan täckas med flis för att effektivt hålla borta ogräs. Om marken är sank och vattenansamlingar bildas kan ett lager med grus behövas i botten på gångarna. Vid behov och för att förenkla skötsel kan bäddarna ramas in med träramar för att hålla jorden på plats så att den inte rinner ut i gångarna.  

Odlingstunnel

2st odlingstunnlar önskas på odlingsplatsen för att kunna dra upp plantor, förlänga odlingssäsongen och för att möjliggöra odling av tomater, gurka, paprika, chili och sötpotatis mm. Förslagsvis i storlek på ca 30kvm (bredd 3,7m, längd 7,5m, höjd 2,7m), men odlingstunnlar finns i många olika varianter och storlekar och kan anpassas till Bygg- och miljöförvaltningens önskemål. Fördelen med att ha 2st odlingstunnlar är att kunna separera plantor som ej trivs att odlas tillsammans (som t.ex. gurka och tomat som har olika fuktbehov). Med odlingstunnlar med täckta sidor kan man i stort sett odla året om, och odlingen blir inte lika väderberoende. Dessa ytor kan även nyttjas för att värma sig blöta och regniga dagar och förenklar möjligheten att använda odlingsplatsen som en utbildningsyta.

En odlingstunnel består av en stomme av bågar och mellanstag i metall/galvaniserat stål och täcks med växthusplast. Plasten nyps fast i stommen med klämmor och kan antingen grävas ner på sidorna i jorden eller kan hållas på plats med sandsäckar. Odlingstunneln förankras med jordankare som grävs ned ca 0,5m i marken. Skulle det visa sig att större stabilitet krävs kan man i efterhand komplettera med ankarplattor som grävs ner och fästs i jordankaren. Vi föreslår också att växthusplasten tas ned mellan mitten på november och mitten på februari för att minimera skada som kan uppstå av hårda vindar och snö.

Riktlinjer för stadsodling i Kungsbacka, 2014-04-04 tillåts växthus, men växthus ska utformas så att skador på djur och människor inte kan föreligga. (Glas är inte tillåtet). Utredning behövs från Bygg- och miljöförvaltningen om bygglov/bygganmälan krävs för att sätta upp en odlingstunnel, samt om det finns begränsningar i storlek/antal. Odlingstunnlar kan enkelt monteras ned och kräver ingen fast byggnation. 

Kompostering, avfall och renhållning

Komposten är hjärtat i odlingen, kompostering binder kol i jorden, det ger liv och näring till kommande grödor, och självklart ska därför även komposterna utformas vackert, flätade med hassel eller pil. Komposterna ska placeras på en central plats i odlingen. Enligt permakulturens principer* ska allt avfall återföras till jorden. Mycket biologiskt material behövs när nya bäddar ska byggas och när odlingsytor ska täckas, därför behövs depåer där trädgårdsavfallsmaterial kan samlas. Här finns också möjlighet att samverka med omkringliggande verksamheter, där Kungsbacka Tillsammansodling kan samla in trädgårdsavfall i närområdet och hö och ensilage som ej kan brukas av djuren i närliggande gårdar.  

Slutna bokashibehållare** ämnas användas för att ta till vara på lokalt matavfall som sedan kan återföras till jorden och ge näring till nya grödor. Här finns en möjlighet till samverkan med lokala ekologiska restauranger under förutsättning att bra råvaror har använts. Separat ansökan till Bygg- och miljöförvaltningen kommer behöva göras innan upprättningen av dessa bokashibehållare, enligt renhållningsordningen för Kungsbacka kommun, 2010-02-09. För att minimera risk för skadedjur tänker vi oss att bokashiavfallet blandas med jord i slutna behållare tills allt avfall blivit fullt nedbrutet innan det grävs ner i odlingen.

Övrig nedskräpning beräknas kunna hållas i schack då skötsel av ytan kommer att bemannas regelbundet. Platsens centrala placering underlättar skötsel och regelbunden omsorg.  Avfallsbehållare för sopor anses inte behövas. Den lilla mängd icke-organiskt skräp som kan uppkomma eller hittas på platsen, kan föreningens medlemmar ta med sig hem.

*Permakultur kommer från orden permanent agrikultur och betyder i princip hållbart regenerativt jordbruk. Tre principer ligger till grund för en permakulturell design; Omsorg om jorden, Omsorg om människor och Rättvis fördelning, som i sin tur har utmynnat i ett antal riktlinjer; Iaktta och samspela, Använd och värdesätt förnybara resurser och tjänster, Skapa inget avfall, Interagera hellre än segregera, Tillämpa små och långsamma lösningar och Främja och värdesätt mångfald. 

**Bokashi är en typ av kökskompostering som omvandlar matavfall till jord och gödning helt utan kemikalier och binder kol i jorden. Mikroorganismer (EM och microferm) omvandlar allt vanligt grönsaksavfall snabbt och luktfritt till jordförbättring som direkt kan användas i rabatter och kökslandet. Det är en syrefri process som med hjälp av mjölksyrebakterier, en jästsvamp och fototrofa bakterier syrar/fermenterar matavfallet och omvandlar det till jord. Efter två veckors fermentering i luftförsluten hink kan avfallet grävas ner i jorden. Efter ytterligare två veckor har pH-värdet stabiliserat sig och då är det bara att börja plantera. Under goda förhållanden har matavfallet blivit jord efter ca 4 veckor. (bokashi.se) 

Gödsling och bekämpningsmedel

Gödsling enligt principer för ekologisk odling. Guldvatten, bokashi, nässelvatten och hästgödsel från lokala gårdar. Nematoder och järnfosfat kan behövas mot sniglar och Turex mot kållarver. Tång till sparrisbäddar kan fås från en tångtäckt i Onsala. 

Vatten

Tillgång till vatten är avgörande för att kunna bedriva odling. Täckodling kommer att minska jordens vattenavdunstning och grödornas vattenåtgång men vatten kommer att behövas soliga och varma dagar. I uppstarten av odlingen kan IBC vattenbehållare användas för bevattning, men på sikt kommer bygglov behöva sökas för vattenutkastare. 

Toalett

En bajamaja anses inte behövas på odlingsplatsen. Om behov uppstår finns en bajamaja vid Kungsbackaskogens södra entré som kan brukas. 

Redskapslåda

En redskapslåda med lås för föreningens trädgårdsredskap anses behövligt för att minimera stöld. Förvaring för bl.a. spadar, grep, lie, odlingsbrätten, planteringsredskap, lösa föremål, skyddskläder för biodling mm. Redskapslådan kan med fördel utformas liknande en bänk så att den också kan nyttjas som sittyta.


Övrigt om marken

Platsen är belägen i ett högrisk-radonområde. Dock är det inte troligt att växterna tar upp radon (Forslin, 2008) ***. Radongasens sönderfallspartiklar är polonium, vismut och bly (isotoper av dessa ämnen). Att en växt skulle förväxla polonium med syre, vismut med kväve och bly med kol och på så vis ta upp fel ämne kan endast ske om det råder näringsbrist i jorden, vilket av dessa ämnen endast kan ske med kväve. Gödslar man växterna ordentligt kan man se till att näringsbrist inte uppstår och därmed inte heller något upptag av dessa ämnen. Kungsbacka Tillsammansodling vill även jobba utifrån no-dig principen, med upphöjda odlingsbäddar, där bäddar byggs uppåt med kompostjord och täckmaterial. Detta minskar risken ytterligare för att växterna ska ta upp skadliga ämnen. 

*** L. Forslin, 2008. http://www.fobo.se/index.php/kunskapmeny/fragor-svar-meny/fragor-svar-2008-meny/227-tar-groedorna-upp-radon

Jordtestning för övriga kemikalier eller gifter är ej utförd ännu.

I marken finns fiber, elledningar, dagvattenledningar, vattenledningar och spillvattenledningar. Fritt utrymme kring dessa ledningar för service kan behöva tas i beaktning för odlingsytan, en uppskattning (enligt generella mått) kan ses i bilden nedan. 

En utredning behövs för att fastställa hur många ledningar som finns, vilka som är ledningsägare samt vilket ledningsdjup, ledningstyp och dimensioner ledningarna har. Efter utredning och utsättning kan behovet av fritt utrymme kring ledningarna fastställas. Det bör dock tilläggas att grönsaksväxter och blommor har mycket ytliga rötter och det är inte troligt att dessa växter skulle kunna skada underliggande ledningar. Om behov av service eller omgrävning av ledningarna uppstår kan vi flytta på växter och odlingsbäddar för att frilägga ytor som behövs.

Ledningar i marken

Etablering

Tidsram från start till full etablering av odlingsplatsen beräknas ta 3-5 år. Antal medlemmar i föreningen, deras engagemang och tillgång på finansiella lösningar för odlingens direkta kostnader kommer att avgöra takten på etableringen. Etableringsstragegin är att ta ett område i taget, allt efter medlemmarnas lust och intresse, enlig bild nedan. Områden som ej används till odling avses behållas som ängsmark. 

Etableringsstrategi av odlingsplatsen, i ordningsföljd 1-5