Vår vision

En småskalig odling med stora visioner

Vi vill skapa en helt ny typ av social grön yta i Kungsbacka kommun. En småskalig ekologisk odling för människor som vill odla mat T I L L S A M M A N S. En odling som drivs helt ideellt utan kommersiella intressen, där alla som vill ska få möjlighet att vara med och odla efter sina egna förutsättningar, utan krav på kontantinsats.

Genom att tillgängliggöra jordbruksmark där helt vanliga människor kan få testa på odling, kan vi fånga upp det ökade intresset för att odla sin egen mat. Vi vill också sprida kunskapen om att odla jorden, förbättra mikrolivet och den biologiska mångfalden. Få till ett cirkulärt tänkande som på sikt kan skapa ett hållbarare samhälle.

Med en odlingsplats där vi odlar tillsammans blir insteget till odlingen lågt, då allt som behövs för att kunna odla redan ska finnas på odlingsplatsen. Kunskapen fås genom utbytet av olika människors erfarenheter, att våga testa och göra fel. Vi får draghjälp och inspiration från varandra.

Vi tror också att genom att knyta samman människor med olika bakgrund från olika delar av samhället i ett gemensamt intresse, kan nya intressanta idéer skapas. Idéer för nya odlingsmetoder, experiment och samverkansformer kan testas i mindre skala på odlingsplatsen. Vi vill skapa positiva sociala spiraler som ger trygghet, mening och sammanhang. Vi vill skapa en ny typ av social yta som knyter samman människan med jorden – E N M O D E R N B Y A O D L I N G .

Vi vill dela med oss av vår kunskap och stärka hela lokalsamhället. Vi vill kontinuerligt utveckla odlingsplatsen och vi vill att våra samverkanspartners ska addera tillägg till odlingsplatsen som gör den relevant för dem, och ökar intresset för alla. Utöver att själva odla vill vi också:

– Utveckla modellen för småskalig ekologisk odling T I L L S A M M A N S i föreningsform.
Kan det vara så att sociala fysiska möten, där vi gör ett praktiskt arbete tillsammans skapar ett större värde jämfört med sociala medier och skärmar?

– Att som individ, tillsammans med andra öka: Självförsörjning inom mat, möjliggöra kreativt skapande och DIY (Do it yourself) samt kunskap om vad vi kan göra på ett mikroperspektiv inom miljö och hållbarhet.

– Sprida kunskap i lokalsamhället om biologisk mångfald, ekologisk odling och hur man som individ kan bidra till en ökad hållbarhet och samtidigt reducera sitt klimatavtryck.

– Ta bort den privatiserande effekten som odling har och skapa en odlingsplats tillgänglig för allmänheten.

– Påverka kommunens politiker och stadsplanerare att tillgängliggöra och skapa sociala gröna ytor där man kan odla mat tillsammans.

– Undersöka och utforska samverkansformer med kommun, lokala kulturskapare, näringsliv och andra organisationer så att odlingsytan kan aktiveras med mer än bara odling och på så vis locka fler besökare till området.

Kanske att konceptet att odla tillsammans kan vara en av många lösningar på Sveriges framtida lantbruk och vår matförsörjning? Det vi garanterat kommer kunna erbjuda är en social yta där vi kan skapa minnen, upplevelser och sinnesuttryck. Gemensamma erfarenheter i naturens takt, genom att uppleva och genomleva, med alla våra sinnen påkopplade. Vi kommer att skapa något bestående tillsammans som ger lust, glädje och självförtroende åt individen. Ett litet frö som kan växa till något större.Vi kommer att återerövra kompetensen att kunna odla sin egen mat och förvalta naturen, att både ta och ge tillbaka, i ett generativt cirkulärt hållbart odlande. Och förhoppningsvis även insirera fler att odla tillsammans i sitt närområde.